Archive for Agost de 2008

Més concurs

Agost 18, 2008

IV  CERTAMEN DE GLOSES ORGANITZAT

PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA GLOSA DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

 

 

PLEC DE CONDICIONS

 

L’Associació Cultural Amics de la Glosa de Santa Maria del Camí, convoca  la quarta  edició del CERTAMEN DE GLOSES (POESIA POPULAR) que es regirà pel plec de condicions següent:

1.- Les gloses seran de tema lliure. Cada concursant podrà presentar-ne fins a tres, signades amb pseudònim.

2.- Els treballs han de ser originals i inèdits, redactats en llengua catalana.

3.- Hauran de tenir un mínim de dotze estrofes.

4.-El termini de presentació acabarà dia 14 de setembre del 2008, considerant-se incloses totes les obres que en aquesta data estiguin en poder dels organitzadors.

5.- Els treballs concursaran anònimament, per  la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc dels papers presentats.

6.- Les gloses es presentaran per triplicat exemplar.

7.- Cada treball ha d’anar acompanyat de la PLICA  corresponent, que consisteix en un sobre damunt del qual  hi figurarà el pseudònim i el títol de la glosa. Dins d’aquest sobre tancat hi aniran les dades del concursant: nom, adreça, codi postal i  telèfon.

8.- Qualsevol obra presentada que  no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs.

9.- Els premis seran els següents:

     1er.     Premi en metàl·lic de  600  euros, diploma i trofeu.

     2n.                                        300  euros i diploma

     3er.                                       200           

     4t.                                         100           

     A partir del 5è classificat, diploma a cada un.

10.- El jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi dins el món de la literatura popular i un membre de l’associació organitzadora.

11.- Queda a parer del jurat declarar deserts els premis, així com també concedir els accèssits que consideri oportuns.

12.- Les decisions del Jurat són inapel·lables.

13.- El lliurament dels guardons tindrà lloc a l’AUDITORI DE SES CASES DES MESTRES  de Santa Maria del Camí, el dissabte dia 4 d’octubre del 2008 a les 21,00 hores.

Els guanyadors del primer, segon, tercer i quart premis, o les persones en qui deleguin,  llegiran en públic els treballs premiats.

14.- Els organitzadors es reserven els drets d’editar un llibre amb  els treballs que es presentin al concurs, tant si són premiats com si no.

15.- Per a qualsevol consulta sobre aquest CERTAMEN es poden dirigir al telèfon 686885933.

16.- El sol fet de concursar implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest plec.

17.- 1) Qualsevol cas no previst en aquest plec de condicions serà resolt pels organitzadors.

        2) Els treballs presentats que no observin les més elementals normes d’ètica i de respecte a persones i institucions seran refusats.

 

Tota la correspondència relacionada amb el Certamen s’ha d’enviar a l’adreça següent:

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA GLOSA DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.

Carrer Marquès de la Fontsanta 19-A

(Local de Pensionistes)

07320.- Santa Maria del Camí.

 

 

Concurs de gloses

Agost 18, 2008

 

ASSOCIACIO CULTURAL ARTÀ

C/ Ciutat 69  C. P. 07570

Artà ( Mallorca )

X CONCURS DE GLOSAT

JOAN SANSÓ ( JENECA ) ANTONI GINARD ( BUTLER )

Degut a la retirada de subvenció per part del CONSELL DE MALLORCA al  Concurs de Glosat a que feim referència, aquest va haver de ser postergat ja que, si bé en principi, ens havien demanat prosseguir amb el mateix, a darrera hora es va produir una contraordre per part de “Relacions Institucionals” del mateix Consell que va impedir la seva celebració.

No obstant “L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTÀ,” volent continuar aquest esdeveniment cultural en defensa de la Glosa i de la nostra llengua, ha acordat prosseguir amb el ja consolidat concurs de gran ressonància en tot l’àmbit de la cultura catalana especialment en la nostra modalitat autonòmica, convoca el seva dècima edició.

La celebració de proclamació dels participants i guanyadors tendrà lloc al teatre Municipal d’Artà el divendres 19 de Setembre del corrent any, a les nou de l’horabaixa i s’haurà regit per les següents:

B A S S E S

 

1ª.- Els glosats seran de tema lliure, originals i inèdits. Hauran de ser redactats en català i preferentment en la modalitat de les nostres Illes.

2ª.- Hauran de tenir un mínim de vint versos. Cada participant pot participar-hi amb un màxim de tres treballs signats en pseudònim.

3ª.- Els treballs s’hauran de presentar a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTÀ” C/ Ciutat 69- C.P. 07570. Artà. Fins el dia primer de Setembre de 2008.

4.- Es presentaran per triplicat, mecanografiats a una sola cara baix d’un lema i acompanyats d’un sobre tancat  en el qual, a més del títol de la glosa, hi figurarà el lema i el pseudònim. En el seu interior s’hi posaran les dades del concursant: Lema, nom, adreça, codi postal i telèfon. I, a poder ser, un disquet en el que guardada, hi haurà la composició.

5ª.- El Jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi dins el món de la literatura popular, i un membre de l’Associació.

6ª.- El Jurat podrà declarar els premis deserts i concedir els accèssits que cregui oportú.

7ª.- L’Associació es reserva els drets de publicar els treballs que siguin presentats tant si són premiats com si no.

8ª.- L’acte de lliurament dels premis es celebrarà en el transcurs d’una vetllada el dia 19 de Setembre en el teatre Municipal d’Artà  en la que es donarà lectura als tres primers premis podent fer-ho el propi autor, persona que ells designi o en cas de faltar aquests un membre de la pròpia associació.

9ª.- El sol fet de participar en aquest Concurs, implica l’acceptació de les condicions que inclouen aquestes Basses.

10.- Els premis consistiren, per falta de les corresponents subvencions de les Institucions  en tres obres d’Art ( Escultura i Pintura) proporcionades per eminents artistes de la nostra localitat.

Per qualsevol consulta, dubte o petició sobre aquest Concurs, podeu telefonar al 696 906783 o al correu electrònic: revista@infoarta.com.